Regler för En dag på brandstationen-kampanjens tävling Designa ditt eget skyddsfodral till en släckningsfilt


Arrangörer

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors

If Skadeförsäkringsbolag Ab
Ängsporten 4, 00025 IF

Nedan ”Arrangör”

Rätt att delta
Rätt att delta i tävlingen har alla personer som är bosatta i Finland med undantag av de personer i arrangörens tjänst och i kampanjens styrgrupp som deltar i arrangemanget av denna tävling samt deras familjemedlemmar.

Tävlingstid
Tävlingen är öppen under perioden 1.11–29.12.2011. Vinnarna meddelas personligen. Arrangören ansvarar inte för att tävlingsbidrag som lämnats in via internet inte kommit fram på grund av tekniska orsaker eller för bristfälliga, osakliga eller oläsliga svar. De bilder som skickas in till tävlingen granskas före publicering och osakliga bilder publiceras inte.

Hur delta i tävlingen
Man kan delta i tävlingen via internet på webbplatsen paivapaloasemalla.fi. Tävlingsdeltagaren skickar via webbplatsen en bild på sitt förslag till skyddsfodral för en släckningsfilt. Deltagaren uppger sina kontaktuppgifter på webbplatsen. Man deltar i tävlingen genom att lämna sina kontaktuppgifter och skicka in ett fotografi på släckningsfiltens skyddsfodral.

Som vinster i tävlingen utdelas två stycken paket för en hembrandkår, omfattande en brandtrampbil, handbrandsläckare och släckningsfilt. Ett paket är värt cirka 300 euro.

Den ena pristagaren avgörs av en jury bestående av representanter från brandkårernas kvinnoavdelningar, det andra priset av en jury bestående av representanter från brandkårernas ungdomsavdelningar.

Leveransen av priset avtalas med vinnarna separat.

Man kan rösta på sin egen favorit till skyddsfodral för en släckningsfilt via internet på webbplatsen endagpabrandstationen.fi. Röstningen inverkar inte på utgången av tävlingen.

Arrangörens ansvar
Arrangörens kollektiva ansvar gentemot deltagarna överstiger inte antalet och värdet av det pris som anges i dessa officiella regler.
Prisets vinnare befriar arrangören från ansvar i fråga om kroppsskada eller skada som orsakas eller påstås ha orsakats av deltagandet i denna tävling eller av att priset lösts ut eller använts.

Lotteriskatt/byte
Arrangören förbinder sig att betala den lagstadgade lotteriskatten på det pris som uppges i dessa officiella regler. Priset kan inte bytas ut mot pengar eller någon annan materiell eller immateriell nyttighet.

Deltagarnas kontaktuppgifter
Tävlingsdeltagarnas kontaktuppgifter förstörs efter att vinnarna valts och de används inte för marknadsföring eller motsvarande ändamål.

Genom att delta i denna tävling förbinder sig deltagarna att iaktta dessa tävlingsregler.

Nyttjanderätt till fotografierna
Tävlingsdeltagaren överlåter nyttjanderätten till fotografiet på släckningsfiltens skyddsfodral till tävlingens arrangörer. Bilderna kan användas i icke-kommersiellt syfte.

Rätt att ändra reglerna
Tävlingens arrangör förbehåller sig rätten att ändra dessa regler.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
If Skadeförsäkringsbolag Ab

Helsingfors 20.9.2011


Registerbeskrivning

Registeransvarig:

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Banmästargatan 11

00520 Helsingfors

Tfn 09 476 112

spekinfo@spek.fi

Registrets namn:

Deltagarregister för En dag på brandstationen-kampanjens tävling Designa ditt eget skyddsfodral till en släckningsfilt

Syftet med behandlingen av personuppgifter:

De uppgifter som lämnas i samband med tävlingen används endast för valet av vinnarna och leveransen av priserna samt för statistikföring. Tävlingsdeltagarnas kontaktuppgifter förstörs efter att priserna levererats. Vinnarna meddelas personligen.

Registrerade uppgifter:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och tävlingssvar för dem som deltagit i En dag på brandstationen-kampanjens tävling Designa ditt eget skyddsfodral till en släckningsfilt.

Informationskällor i enlighet med reglerna:
Deltagarregisteruppgifterna samlas in från de uppgifter som lämnas på webbplatsen endagpabrandstationen.fi.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter:
Uppgifterna lämnas inte ut.

Översändande av uppgifter utanför EU eller EES:
Uppgifterna översänds inte utanför EU.

Principer för skyddet av registret:
Registret lagras på servrar som skyddas med lösenord, varvid obehöriga personer eller instanser inte har tillgång till dem.